Komunita Baránkovej Krvi

Byadmin

Dňa 24. 6. 2011 bola naša Komunita schválená sv. Cirkvou. Asi od r. 2006 sme mali povolenie verejne účinkovať.

Vznikali sme od r. 1984-1985, ešte za totality. Túžba žiť náš ideál ako oficiálna Cirkev rástol v nás hlavne po absolvovaní Obnovy v Duchu Svätom r. 1995. Pôvodne sme niesli názov Združenie Novej Evanjelizácie Európy a Chariziem Ducha Svätého. Po kritike z AbÚ, že je to dlhý názov sme to skrátili a po neustálom odmietaní schválenia sme prepracovávali aj text, aby jasne vystihol spiritualitu našej Komunity.

Po absolvovaní seminárov s P. Vellom sme pridali k našej duchovnosti službu modlitieb za vnútorné uzdravenie a oslobodenie.

Názov Komunita Baránkovej Krvi chce vyjadrovať našu previazanosť so živým Baránkom, Ježišom zmŕtvychvstalým a Krv Baránka nám dáva možnosť vypierať si rúcha, aby sme s Baránkom víťazili v našej službe oslobodzovania nad Zlým. Cestou k tejto službe sú modlitby za uzdravenie vnútorných zranení a modlitby za oslobodenie.
Výrazným prvkom našej spirituality je tiež príprava a účasť na slávení liturgie života a následne príprava a prežívanie Bohoslužby v takom duchu, aby oslovovala všetkých zúčastnených, aby Ježiš z každého z nás urobil Eucharistickú osobu.
Preto Komunita koná duchovné a vzdelávacie semináre, vytvára priestor a čas pre život novej kvality a kultúry a obohacuje cieľové skupiny.

Komunita zoskupuje tak laikov ako aj klerikov. Poskytuje im svoje priestory. Následne ich začleňuje do života Cirkvi a do verejného života a tak ho obohacuje.
Komunitu tvoria miestne spoločenstvá, ktorých členovia sa schádzajú k spoločnému životu, práci, liturgii, modlitbe a vzdelávaniu.

Hlavnou úlohou je odborné poradenstvo z oblasti psychológie, psychiatrie a duchovné poradenstvo s modlitbami za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Oslovený živým Ježišom Kristom, každý člen Komunity poskytuje v stálej službe iným, zvlášť handicapovaným a núdznym svoje odborné vedomosti, čas, lásku, pozornosť, a tak koná stálu liturgiu svojim životom. Podľa možností vytvára pre nich také prostredie, ktoré ich privedie späť k viere, dôvere a oslave Boha.

Ďalšie úlohy:

  • byť k dispozícii núdznym
  • deti a mládež viesť preventívnym výchovným systémom
  • vytvárať priestor a čas pre spoluprácu s kňazom najmä vo vlastnej farnosti
  • stretať sa pri príprave na slávenie liturgie
  • stretať sa s deťmi, mládežou a dospelými pri spoločnej modlitbe, čítaní Božieho slova
  • vzdelávať sa štúdiom duchovnej a odbornej literatúry
  • konať odborné semináre
  • na stretnutia pozývať odborníkov z rôznych oblastí duchovného a spoločenského života
  • vytvárať živé modlitbové spoločenstvo
  • podľa podmienok a možností denne adorovať pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou